Monday, August 26, 2013கவிதை நலம் பாராட்டுதல் 

பாட்டியைப் பார்த்தேன் 
பாவமாய்  நோக்கினார்

ஏனிந்தநிலை பாட்டிக்கு
எனக்கேட்க நினைத்தேன்

மனம்தான் கேட்டது
மௌனம்தான் பதிலானது

இந்தநிலை மாறிடவே
என்னதான் செய்திடனும்

பாட்டிக்கும் சங்கம்வேண்டுமா
பார்வையாலே பதிலைப்பகிர்ந்திட!

சீசீஇந்தநிலை மாறிடனும் 
நாமும்ஒருநாள் பாட்டிதானே!

என்னும்நிலை அறிந்திடனும் 
தொடக்கநிலையில் உணந்திடனும்!

பாழ்துயரம்  போக்கிடனும்
பாட்டிமிக மகிழ்ந்திடனும்

பண்பை நாமும் அறிந்திடனும்
பாரும்என்றும் உயர்ந்திடனும்
                                                                -  சிகுரு


வினா அமைப்பு - பகிர்ந்துகொள்வோம்
கவிதையின் கருத்து
____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

கவிஞர் சமூகத்துக்குக் கூறும் கருத்து
___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 

சொல்லாட்சி
___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

Friday, August 23, 2013

கவிதை வினா


காற்றிலே கதை வந்தது

காலந்தோறும் நினைவு தந்தது

எத்தனை இனிமை நினைவு

என்றும் மனதில் நிலைக்கும்!அத்தனையும் மழலைப்  பெட்டகம்

அது கண்ணத்திலே முத்தமிடும்

பொக்குவாய் குழந்தை என்றேன் 

பொய்சொலா மழலை அன்றோ! 


கரு

கருத்து

சமூகத்திற்குக் கூறும் கருத்து

சொல்லாட்சி இன்னும் பிற

Sunday, August 18, 2013

சூழல் உருவாக்குக

வாகனம்
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

விரைந்து
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

சென்றதால்
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

சாலையில் 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

சென்றவர்கள்
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 


பயந்தனர்
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

காவலர்
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

விரட்டியதை
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

பின்பு 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

அறிந்தனர்
________________________________________________________ 
________________________________________________________

Wednesday, August 7, 2013
சொல்லும் சூழலும்.
 
கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள சொற்களை வாக்கியங்களில் அமைத்து எழுதவும்.

 

 

1. முன்னேற்றத்திற்கு

__________________________________________________________________

 

2. வடிவமைத்தார்

___________________________________________________________________

 

3. உடைமைகளை

____________________________________________________________________

 

4. எதிர்பார்த்த

__________________________________________________________________

 

5. உன்னதநிலையை

___________________________________________________________________ 

 

பயிற்சி செய்து பழகுவோம்.                     

 

    À¢ýÅÕõ À̾¢Â¢ø §¸¡Êð¼ þ¼í¸¨Ç Á¢¸ô ¦À¡Õò¾Á¡É ¦º¡ü¸¨Çì  

    ¦¸¡ñÎ ¿¢ÃôÒ¸.                          


 ÁÉ¢¾¨Éô ÀñÀÎòÐõ ¸ÕÅ¢¸Ùû ´ýÚ þÄ츢Âõ. ¾Á¢Æ÷¸Ç¢ø ´Õº¢Ä÷ ¾í¸Ç¢ý ¸Õòи¨Çô   À¡¼ø¸û ÅÊÅ¢ø þÄ츢Âí¸Ç¡¸ ±Ø¾¢¨Åò¾É÷. «ó¾ þÄ츢Âí¸¨Çî º¢üÈ¢Ä츢Âí¸û §ÀâÄ츢Âí¸û (Q1) ______________ þÃñΠŨ¸Â¡¸ô À¢Ã¢ì¸Ä¡õ. «ÅüÚû º¢üÈ¢Ä츢Âõ ±ýÀÐ Áì¸ÙìÌî ¦º¡øħÅñÊ ¸Õò¨¾î ÍÕì¸Á¡¸î ¦º¡øÖõ (Q2) ____________________ ¦ÀüÈÐ. ¿õ Óý§É¡÷  º¢üÈ¢Ä츢Âò¾¢¨Éò ¦¾¡ñßüÚ ¬Ú Ũ¸Â¡¸ப் பிரித்துள்ளனர்.  அவற்றுள் ஒன்று பரணி ஆகும்.
  

Àý¢ áø¸Ùû ¸Ä¢í¸òÐô Àý¢ (Q3) __________________________  Ò¸ú¦ÀüÈ ´Õ áø ¬Ìõ. þóáø ¸Ä¢í¸¿¡ðÊø ¿¨¼¦ÀüÈ §À¡¨Ãô ÀüÈ¢ (Q4) _____________________   Å¢ÇìÌž¡ø ¸Ä¢í¸òÐô Àý¢ ±ýÚ «¨Æì¸ôÀð¼Ð. §º¡Æ ÁýÉý ̧ġòÐí¸î §º¡ÆÉ¢ý Ò¸¨ÆÔõ «ÅÛ¨¼Â À¨¼ò¾ÇÀ¾¢Â¢ý ¦ÀÕ¨Á¨ÂÔõ À¡Îž¡¸ þóáø (Q5) __________________ .  ¸Ä¢í¸òÐô Àý¢Â¢ø þ¼õ¦ÀüÚûÇ §À¡÷ì¸Çõ ÀüȢ  Å÷½¨É «¨ÁôÒÓ¨È ÀÊôÀÅ÷ (Q6) _________________________  ±Ç¢¾¢ø ¦¸¡û¨Ç ¦¸¡ûÙõ Åñ½õ «¨Áó¾¢Õ츢ýÈÐ. þóáÄ¢ø ¾Á¢Æ÷¸Ç¢ý ÀñÀ¡ðÎì ÜÚ¸û ÀÄ þ¼õ¦ÀüÈ¢ÕôÀ¾¡ø  þýÚõ þÄ츢 ¯Ä¸¢ø அது நிலைத்து நிற்கிறது. 

 

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள சொற்களை வாக்கியங்களில் அமைத்து எழுதவும்.1. அட்டவணை

________________________________________________________________2. ஆண்டுதோறும் _________________________________________________________________

3. நெருக்கடி

___________________________________________________________________

4. புத்தாக்கச் சிந்தனை

___________________________________________________________________

 

5. உண்டுறை

_________________________________________________________________

ÓýÛ½÷×ì ¸Õò¾È¢¾ø                          

¸£ú측Ïõ À̾¢Â¢ø §¸¡Êð¼ þ¼í¸¨Ç Á¢¸ô¦À¡Õò¾Á¡É ¦º¡ü¸¨Çì ¦¸¡ñÎ
 ¿¢ÃôÒ¸.                          

 

´ù¦Å¡Õ ¿¡Îõ ¦Åù§ÅÚ þÂü¨¸ ÅÇí¸¨Çì ¦¸¡ñ¼Ð. þ¾¢ø ¯Â¢Ã¢Éí¸û Å¡Øõ ¿¢Äõ ӾĢ¼ò¨¾ô ¦ÀÚ¸¢ÈÐ. ¿¢Äò¾¢ý «¨Áô¨Àô ¦À¡Úò§¾ ¿¡ðÊø ź¢ì¸¢ýÈ (Q6)______________ Å¡úì¨¸Ó¨È «¨ÁóÐûÇÐ. ¿õ Óý§É¡÷¸û ¿¢Äò¾¢ý (Q12)_________________  «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ «¾¨É ³óÐ ¦ÀÕõ À¢Ã¢×¸Ç¡¸ô À¢Ã¢òÐûÇÉ÷. (Q7)_____________  ÌȢﺢ, Óø¨Ä, ÁÕ¾õ, ¦¿ö¾ø, À¡¨Ä ¬¸¢Â¨Å ¬Ìõ.

 

³Å¨¸ ¿¢Äí¸Ùû ÌȢﺢ ¿¢Äõ (Q8)__________________  Á¨Ä¨ÂÔõ Á¨Ä¨Âî º¡÷óÐûÇ þ¼ò¨¾Ôõ ÌÈ¢ìÌõ. þôÀ̾¢Â¢ø ¿¡¸Ã¢¸Á¢ýÈ¢ Å¡Øõ Áì¸û Å¢Äí§¸¡Î Å¢Äí¸¡¸ Å¡úóÐ ÅÕ¸¢È¡÷¸û. þÅ÷¸û Á¨Ä¸Ç¢ø (Q9)__________________ Å¢Äí̸Ǣý Á¡Á¢ºò¨¾  Ó츢 ¯½Å¡¸ ¯ð¦¸¡ûÅ÷. (Q10)______________, ãí¸¢ø «Ã¢º¢¨ÂÔõ ¸¡ö ¸É¢¸¨ÇÔõ ¯½×ô ¦À¡Õû¸Ç¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.  Á¨ÄÅ¡ú Áì¸ÙìÌ  ¦ÅÇ¢Ôĸò ¦¾¡¼÷Òõ ¸øÅ¢ÂÈ¢×õ Á¢¸×õ ̨ÈÅ¡¸ þÕôÀ¾¡ø þÅ÷¸û ¿¡¸Ã¢¸ ÅÇ÷¢ø Á¢¸×õ À¢ý¾í¸¢Â  (Q11)_____________________ þÕ츢ȡ÷¸û.  þÅ÷¸û þÂü¨¸§Â¡Î þ¨ÂóÐ Å¡úóÐ ÅÕ¸¢ýÈÉ÷.

 

 þÅ÷¸û ÁÕòÐÅò¾¢üÌô ÀÂýÀÎõ ¬Â¢Ãì¸½ì¸¡É §Å÷¸¨ÇÔõ ¦ºÊ ¦¸¡Ê¸¨ÇÔõ «ÛÀÅò¾¢ý (Q12)__________________ «È¢ó¾¢Õó¾É÷.  þÅüÈ¢ø º¢Ä À¨Ä¸û ¦¸¡Ê À¡õҸǢý Å¢„ò¨¾ìܼ (Q13)__________________ ¬üÈø ¯¨¼Â¨Å. ¾Á¢ú¿¡Î «ÃÍ ãÄ¢¨¸ô ¦À¡Õû¸¨Ç þÅ÷¸Ç¢¼Á¢ÕóРިÄìÌ (Q14)__________________  §º¡¾¨É ¦ºöÐ ÅÕ¸¢ÈÐ. þó¾î §º¡¾¨É¢ý ãÄõ ¸¢¨¼ìÌõ ÁÕòÐÅô¦À¡Õû¸û ¦À¡ÐÁì¸ÙìÌ Á¢¸×õ ÀÂýÀðÎ ÅÕ¸¢ýÈÉ. «§¾ §¿Ãò¾¢ø Á¨Ä¢ø ź¢ìÌõ Áì¸Ç¢ý Å¡ú쨸ò ¾ÃÓõ ¯Â÷Ũ¼óÐ ÅÕ¸¢ÈÐ.

 

Saturday, August 3, 2013

சொல்லுக்கேற்ற சூழல் உருவாக்குக.

பின்னர் அவற்றில் ஐந்து வாக்கியங்களில் உள்ள கருத்துகளைக்கொண்டு சிறிய கதை உருவாக்குக. 


இன்பமெங்கே

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________

இதயமங்கே
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

பெருமைக்குரிய
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________

பண்புக்குரிய
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

அன்புக்குரிய
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________  

ஏமாற்றாத
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

இணைபிரியாத
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________

நல்ல உள்ளம்
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________

நாளும் வாழ்க
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________